Skip to content Skip to footer

Privacy Policy

Artikel 1
Persoonsgegevens: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon.

Persoonsregistratie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens; die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een

doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.

Houder: diegene die de zeggenschap heeft over de persoonsregistratie (Thuiszorg ZVZ)

Bewerker: degene die het geheel of een gedeelte van de apparatuur onder zich heeft, waarmee een persoonsregistratie waarvan hij niet de houder is, wordt gevoerd.

Verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover dat geheel of grotendeels steunt op gegevens die in die

persoonsregistratie zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

Geregistreerde: diegene over wie gegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie (deelnemer).

Corrigeren: het verbeteren, aanvullen of vernietigen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens.

Geanonimiseerd: persoonsgegevens ontdaan van de persoonsgebonden elementen, opdat deze gegevens niet op eenvoudige wijze tot de individuele natuurlijke persoon kunnen worden herleid.

Artikel 2
De houder is verantwoordelijk voor de toepassing en naleving van dit privacyreglement.

Artikel 3
Het doel van de persoonsregistratie is het vastleggen van gegevens waaronder persoonsgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van het doel van Thuiszorg ZVZ, te weten: het aan bieden van hulp en zorg en alle relevante gevraagde diensten ten behoeve van de huishouding van aan de desbetreffende persoon die hieraan behoefte geeft.

De benodigde persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en bewaard.

Artikel 4
De persoonsregistratie bevat slechts persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen en in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de registratie is aangelegd.

De houder treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en de volledigheid van de opgenomen persoonsgegevens.

Artikel 5
De opgenomen persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden die met het doel van de persoonsregistratie verenigbaar zijn.

Uit de persoonsregistratie worden slechts persoonsgegevens verstrekt aan personen die als gevolg van hun taak die gegevens mogen ontvangen.

Artikel 6
De persoonsregistratie wordt gevoerd met behulp van computersystemen.

De persoonsregistratie dient uitsluitend toegankelijk via rechtmatig op het computersysteem aangesloten apparatuur te zijn.

De houder draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van een persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen

onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de bewerker voor het geheel of het gedeelte van de apparatuur die hij onder zich heeft.

Artikel 7
Naast de houder en bewerkers hebben slechts door de houder aangewezen gebruikers inzage in de onder de houder ressorterende persoonsregistratie, uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden.

Daarnaast hebben slechts inzage in de persoonsregistratie de geregistreerde en uitsluitend voor zover het de eigen persoonsgegevens van de geregistreerde betreft.

Persoonsgegevens worden slechts aan anderen dan de in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde personen, natuurlijke dan wel rechtspersonen, verstrekt in geanonimiseerde vorm, tenzij de

geregistreerde schriftelijke toestemming verleent tot het verstrekken van direct tot de geregistreerde herleidbare gegevens.

Artikel 8
De houder deelt een ieder over wie voor de eerste keer persoonsgegevens in de registratie worden opgenomen binnen een maand schriftelijk mede dat dit het geval is. De mededeling bevat een

aanduiding van het doel van de registratie, alsmede de naam, het adres en de woonplaats van de houder alsmede de mededeling dat dit privacyreglement van toepassing is en dat dit privacyreglement tegen kostprijs bij de houder kan worden aangevraagd.

De verplichting bedoeld in het eerste lid, geldt niet indien de betrokkene weet of redelijkerwijs kan weten dat een dergelijke opname heeft plaatsgevonden.

Artikel 9
De houder deelt een ieder op diens verzoek schriftelijk binnen een maand mede of hem betreffende persoonsgegevens in de registratie zijn opgenomen.

Indien zodanige gegevens in de registratie zijn opgenomen, stelt de houder de verzoeker desverlangd binnen een maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk een volledig overzicht daarvan met inlichtingen over de herkomst ter beschikking.

Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de houder aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, in een ander dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.

De houder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 10
Degene aan wie kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de houder schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen. Het verzoek houdt in de aan te brengen wijzigingen.

De houder bericht de verzoeker binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

De houder draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 11
De houder deelt een ieder op diens verzoek schriftelijk binnen een maand mede of hem betreffende gegevens in het jaar voorafgaande aan het verzoek uit de persoonsregistratie aan derden zijn verstrekt.

Indien zodanige verstrekking is geschied, doet de houder des verlangend binnen een maand na ontvangst van het verzoek in schriftelijke vorm mededeling aan de verzoeker. De houder kan volstaan met een in algemene termen vervatte mededeling betreffende de aard van de verstrekte gegevens en degenen aan wie deze zijn verstrekt, indien de vastlegging daarvan achterwege is gebleven en hij redelijkerwijs mocht aannemen dat het belang van de geregistreerd daardoor niet onevenredig zou worden geschaad.

Artikel 12
De houder is verplicht op deugdelijke wijze bij te houden aan wie gegevens uit de persoonsregistratie zijn verstrekt, welke gegevens zijn verstrekt, alsmede op welke grond gegevens

zijn verstrekt.

Artikel 13
Thuiszorg ZVZ benoemt een commissie van toezicht die uit tenminste drie leden bestaat.

De leden worden voor een periode van twee jaar benoemd en zijn herbenoembaar

De commissie van toezicht ziet toe op naleving van dit privacyreglement

Klachten over naleving van dit privacyreglement kunnen door elke belanghebbende schriftelijk onder mededeling van redenen bij de commissie van toezicht worden ingediend. De commissie van

toezicht stelt een onderzoek in en geeft zo spoedig mogelijk haar advies, een en ander onverminderd de wettelijke rechten van een klager.

 

 

Contact
E-Mail: info@thuiszorgzvz.nlTel: +31854012532
Adres
Nicolas Maesstraat 2 (Unit 223B)1506LB Zaandam

All Rights Reserved | Thuiszorg ZVZ 2022